Русский | Українська

УГОДА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ «RunUP»

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода (далі - «Угода») регламентує відносини між розробником мобільного додатка «RunUP» (далі - «Розробник»), і Фізичною особою, яка належним чином, приєдналася до цієї Угоди (далі - «Користувач») для отримання права використання мобільного додатка «RunUP» (далі - «Додаток»). Користувачем мобільного додатку «RunUP» вважається будь яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Додатку, та досягла віку допустимого для акцепту цієї Угоди.

2.2. Додаток є програмою хмарної комунікації між «Користувачами» і інтерфейсом Програми розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» і «Android» (далі - мобільні пристрої).

2.3. Компанії Apple і Google (операційні системи «iOS» і «Android») не є спонсором програми «RunUP» і не беруть участь у будь-якій діяльності, в тому числі виплатах негарантованих додаткових сум виграшу.

2.4. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди використання Додатку «RunUP» розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://runup.club/privacy/ua

2.5. Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.

2.6. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Розробником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем в Додаток.

2.7. Перед початком роботи мобільного Додатку розробник проводить авторизацію за допомогою Facebook та отримує особисті дані Користувача, які включають у себе ім’я, адресу електронної пошти та фотографію. У додаткових параметрах Користувач на власне бажання має право надати інформацію щодо свого профілю у Додатку «Strava» (мобільний додаток і сайт для відстеження спортивної активності через GPS). У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію, Користувач зобов’язаний припинити реєстрацію та подальше встановлення мобільного Додатку. Особиста інформація Користувача використовується розробником з метою оброблення даних при використанні Додатку.

2.8. Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Угоди.

2.9. Додаток 1 є невід'ємною частиною цієї Угоди та містить умови та правила участі у «Викликах».

2.10. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2.11. Звернення, пропозиції і претензії користувачів до Розробника, пов'язані з функціонуванням Програми, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: support@runup.club.

2.12. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

2.13. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов'язані з його діями по використанню Додатка.

2.14. Користувач приймає умови користування Додатком зазначені на сайті https://runup.club та у цій Угоді.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач зобов'язується належним чином дотримуватися умови цієї Угоди.

3.2. Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Угоди.

3.4. Користувач зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

3.5. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатку.

3.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

3.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком.

3.8. Перед установкою Додатка у свій мобільний пристрій, Користувач зобов'язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, яка розміщена на сайті https://runup.club та сторінці Facebook https://www.facebook.com/runupapp/. Установка Додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов'язання. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.

3.9. Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.

3.10. Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами та правилами участі у «Викликах», які розміщені в Додатку 1 до цієї Угоди.

3.11. Умови використання Додатка, зазначені на сайті https://runup.club/privacy/ua, можуть бути змінені та/або доповнені Розробником в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

3.12. Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку його персональних даних для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

4.1. Розробник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Програми, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.

4.2. Розробник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Розробник інформує Користувача шляхом розміщення в Додатку або на інтернет-сайті https://runup.club відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

4.3. Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

4.4. Розробник має право, з урахуванням пункту 2.11 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.

4.5. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком протягом 24 годин без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):

4.6. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/законами.

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Програми, в тому числі щодо використання персональних даних Користувача.

5.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Розробникові, операторам стільникового мобільного зв'язку, правовласникам або іншим особам.

5.3. У разі порушення правил використання Додатка, обов'язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 3 цієї Угоди, а також в разі порушення пункту 4.2 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Розробникові збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

5.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача.

5.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

5.6. Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів (Користувач використовує Додаток), що стосуються дій Користувача в мережі.

5.7. Користувач Додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Розробника.

6.2. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

6.3. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, на протязі усього періоду використання Користувачем Додатку.

6.4. Ця Угода складена українською мовою.

6.5. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.

 

 

ДОДАТОК 1

Правила створення Виклику

 1. Щоб створити Виклик, для початку потрібно встановити Додаток «RunUP» для однієї з операційних систем «iOS» або «Android»
 2. Пройти авторизацію за допомогою Facebook.
 3. Натиснути в меню «Мої Виклики» - «Створити Виклик»
 4. Заповнити обов'язкові параметри:
  1. назва
  2. короткий опис
  3. зображення
  4. кількість днів (тривалість Виклику в днях)
  5. кілометри (скільки км пробігти за тренування)
  6. кількість (скільки разів пробігти, поки триває Виклик)
  7. ціна (розмір внеску для участі у Виклику)
  8. місцезнаходження
  9. дата і час початку Виклику
 5. Назва і короткий опис повинен бути написаний простою, зрозумілою мовою. Назва, короткий опис та зображення не повинні містити в собі інформацію та матеріали, що порушують авторські права, інформацію образливого, наклепницького, протизаконного, порнографічного змісту, що містить заклики до насильства, расової або етнічної ненависті.
 6. Після збереження Виклику, обов'язковою умовою відправки на модерацію є сплата грошового внеску.
 7. Після сплати грошового внеску, Виклик проходить модерацію Розробника. Про статус модерації Користувача буде повідомлено на електронну пошту.
 8. Виклик, який успішно пройшов модерацію, буде опублікований та стане доступний для інших користувачів.
 9. Виклик, який НЕ пройшов модерацію, буде знову доступний для редагування. Користувач може врахувати зауваження та знову відправити Виклик на модерацію. Якщо Виклик не буде відправлено на модерацію до дати початку змагання, він буде автоматично видалений із системи.

Правила участі у Викликах

 1. Кожен Користувач може приймати участь у Викликах, створених іншими Користувачами.
 2. Щоб прийняти участь, для початку потрібно встановити Додаток «RunUP» для однієї з операційних систем «iOS» або «Android»
 3. Пройти авторизацію за допомогою Facebook.
 4. В меню «Налаштування» прив'язати свій аккаунт Strava
 5. В меню «Виклики» обрати будь-який вподобаний Виклик, натиснути «Приєднатися», сплатити грошовий внесок.
 6. Після початку змагання, Користувачу достатньо виконувати умови Виклику та регулярно звітувати про свої досягнення.
 7. Якщо Користувач виконує умови Виклику, то отримає свій грошовий внесок плюс негарантовану додаткову суму виграшу.
 8. Якщо Користувач НЕ виконує умови Виклику, то його грошовий внесок розподіляється між переможцями Виклику.

Правила повернення грошового внеску у випадку перемоги у Викликах

 1. Якщо Користувач виконує умови Виклику, то отримає свій грошовий внесок плюс негарантовану додаткову суму виграшу.
 2. Для цього потрібно написати Розробнику листа на hello@runup.club
 3. Протягом 3-х днів кошти будуть повернуті на картку, вказану на початку Виклику.
 4. Правила повернення:
  1. при розподілі коштів, насамперед ми гарантовано повертаємо 100% депозиту учасникам, які виконали умови участі.
  2. сума, що залишилася від учасників, які не виконали умови ділиться наступним чином:
  3. віднімається комісія платіжних систем, яка становить 4% від всіх оплат за участь;
  4. потім віднімається 30% для перерахування на рахунок розробників додатка RunUP;
  5. залишок ділиться між усіма учасниками, які виконали умови.

Тарифи

Назва тарифу Тариф
Комісія Розробника за виконання всіх умов Виклика
30% від негарантованої додаткової суми виграшу
Комісія платіжних систем
4% від всіх оплат за участь